Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού.


iii) Ο μαγνήτης έλκεται από τον κυκλικό αγωγό.