Μεταβολές αερίων. Ερώτηση θεωρίας.

Δίνεται η μεταβολή του σχήματος, που η μεταβολή ΒΓ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία. Να συμπληρώσετε τα κενά:

i) Η μεταβολή ΑΒ ονομάζεται .Ισόχωρη θέρμανση.................................

ii) Η μεταβολή ΒΓ ονομάζεται ...Ισόθερμη εκτόνωση.............................

iii) Η μεταβολή ΓΑ ονομάζεται ...Ισοβαρής ψύξη....................................

iv) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).

a) Στη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου. (Σ)

b) Κατά τη διάρκεια της ΒΓ το αέριο αποβάλλει θερμότητα στο περιβάλλον. (Λ)

c) Η εσωτερική ενέργεια του αερίου μειώνεται κατά τη διάρκεια της ΓΑ. (Σ)

d) Το εμβαδόν του καμπυλόγραμμου χωρίου ΑΒΓ είναι ίσο αριθμητικά με τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. (Λ)

e) Το εμβαδόν του καμπυλόγραμμου χωρίου ΑΒΓ είναι ίσο αριθμητικά με το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο από το περιβάλλον. (Σ)


Ελεύθερη πτώση

Αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελεύθερα επί ορισμένο χρονικό διάστημα t1, οπότε αποκτά ταχύτητα υ1 και διανύει κατακόρυφη απόσταση y1. Αν ο χρόνος πτώσης διπλασιαστεί (t2=2t1), τότε:
α) Η τελική ταχύτητα θα τετραπλασιαστεί (υ=4υ1).
β) Η επιτάχυνση θα παραμείνει σταθερή. Σ
γ) Η επιτάχυνση θα διπλασιαστεί (α=2α1).
δ) Η απόσταση που θα διανύσει θα διπλασιαστεί (y2=2y1).

Ελαστική κρούση.

α) Σ

β) Λ

γ) Λ

δ) Σ

ε) Λ

στ) Σ

Ερώτηση στην φάση ταλάντωσης

Σωστή είναι η iii)