Κύλιση τροχού. Ερωτήσεις.


Ο τροχός του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υcm.       
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις  σαν σωστές ή λαθεμένες.

i)   Ο τροχός εκτελεί σύνθετη κίνηση. Μια μεταφορική και μια στροφική γύρω από άξονα που περνά από το κέντρο του. Σ.

ii)  Η ταχύτητα του σημείου Β είναι ίση με 2υcm. Σ.

iii) Η ταχύτητα του κέντρου μάζας συνδέεται με τη γωνιακή ταχύτητα με τη σχέση υcmKR. Σ.

iv) Η επιτάχυνση του σημείου Β είναι ίση με α=ω2KR. Σ.

v)  Ο τροχός εκτελεί μόνο στροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται από το σημείο Α, οπότε για τα σημεία Ο και Β ισχύουν: υΟKR και υΒK(ΑΒ). Σ.