Πολλά βιβλία και δυνάμεις..

Στο παρακάτω σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα ξεχωριστά.


Τρία βιβλία με βάρη  1Ν, 4Ν, 6Ν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο (η σειρά είναι από το πάνω στο κάτω).                   

i)      Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο μεσαίο βιβλίο είναι:
α. 1Ν προς τα κάτω.                  β. 4Ν προς τα κάτω.                 
γ. 5Ν προς τα κάτω.                  δ. 3Ν προς τα πάνω.      ε. μηδέν

ii)     Η δύναμη που ασκεί το μεσαίο βιβλίο στο επάνω είναι:  

α. 4Ν προς τα πάνω.       β. 1Ν προς τα πάνω.      γ. 6Ν προς τα κάτω.      

δ. Την αντίδραση του βάρους του.                     ε. 3Ν προς τα πάνω.       

iii)    Η δύναμη που ασκεί το κάτω βιβλίο στο μεσαίο είναι:    
 α. Η αντίδραση του βάρους του.                        β. 6Ν προς τα πάνω.                 γ. 5Ν προς τα πάνω.          
 δ. 3Ν προς τα πάνω.                                          ε. 2Ν προς τα πάνω.    

iv)   Το κάτω βιβλίο δέχεται τις δυνάμεις:     

α)  Το βάρος του, το βάρος του μεσαίου, αλλά και το βάρος του επάνω.   

β) Το βάρος του, το βάρος του μεσαίου και μια δύναμη από το έδαφος.    

γ) Το βάρος του, μια δύναμη από το μεσαίο μεγαλύτερη από 4Ν και την αντίδραση του βάρους του από το έδαφος.   

δ) Το βάρος του, μια δύναμη από το μεσαίο βιβλίο με φορά προς τα κάτω και μια δύναμη από το έδαφος , με φορά προς τα πάνω και μέτρο μεγαλύτερο από 10Ν.

.