ΦΑ1

Σε κάθε θέση, στο σώμα Σ ασκούνται δύο δυνάμεις:
Το βάρος του και η δύναμη που του ασκεί το ελατήριο η Fελ, το μέτρο της οποίας υπακούει στο νόμο του Ηοοke Fελ=Κ·Δl, όπου Δl η επιμήκυνση ή η συσπείρωση του ελατηρίου.
Το σώμα ασκεί στο ελατήριο την ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ της Fελ, την F΄ η οποία έχει φορά προς τα κάτω.


Η επιτάχυνση του σώματος είναι ίση αριθμητικά με την κλίση (εφφ) της γραφικής παράστασης της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο. Έτσι τη χρονική στιγμή t2 η κλίση της καμπύλης είναι ίση με μηδέν, οπότε και η επιτάχυνση είναι μηδενική, άρα ΣF=0 και Fελ=Β.
Με βάση τα παραπάνω η απάντηση είναι:
1) Λ 2) Σ 3) Σ 4) Λ 5) Σ 6) Σ 7) Σ 8) Σ 9) Λ