Φ3


Από 0-2s η ταχύτητα είναι σταθερή άρα ΣF=0 ή F=B=mg=20Ν, ενώ από 2s-4s, ΣF=F-B=mα. Αλλά α=Δυ/Δt= 1m/s2, οπότε F= 22Ν.

Μην ξεχνάμε τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα. Η δράση και η αντίδραση έχουν ίδιο μέτρο ΑΛΛΑ ασκούνται σε διαφορετικά σώματα…

Στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου, το εμβαδόν του σχηματιζόμενου χωρίου είναι ίσο αριθμητικά με την μετατόπιση. Έτσι Δx= (2∙2+ ½ (4+2)∙2) m =10m.

Οι σωστές απαντήσεις, με βάση αυτά είναι:

Λ, Σ, Λ, Σ, Λ.

Σ, Λ, Σ, Λ, Σ.

20Ν, 22Ν, 10m