ΦΓ4

Σε χρόνο t1=0,5s το κύμα έχει διαδοθεί κατά Δx=υt1=1m, οπότε η κορυφή Β έχει φτάσει στον τοίχο. Έτσι η μισή κυματομορφή έχει ανακλασθεί παρουσιάζοντας, λόγω ανάκλασης διαφορά φάσης π, με την αρχική μορφή. Έτσι η μορφή θα είναι το αποτέλεσμα συμβολής και το αποτέλεσμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.


Με την ίδια συλλογιστική βρίσκουμε τη μορφή για t=1s: