ΦΓ5

Η κορυφή Α θα εκτελέσει σύνθετη ταλάντωση εξαιτίας των δύο κυμάτων. Οι δύο ταλαντώσεις έχουν συχνότητες f1=200π/2π= 100Ηz και f2= 204π/2π=102 Ηz, οπότε το πλάτος ταλάντωσης παρουσιάζει διακροτήματα με περίοδο Τδ=1/f1-f2 = 0,5Ηz, με μέγιστο πλάτος Α΄=2Α=0,4m και συχνότητα f=(f1+f2)/2 =101Ηz.

Η απάντηση λοιπόν είναι:

α) Λ,.... β) Σ,......... γ) Σ