ΦΓ2

1) Στην αρχική θέση το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος.

Άρα Fελ=0, οπότε ΣF=B=mg = ma.

Κατά συνέπεια η επιτάχυνση είναι ίση με g (αυτή είναι και η μέγιστη επιτάχυνση, αφού πρόκειται για ακραία θέση ταλάντωσης).

2) Τη στιγμή t3 η ταχύτητα είναι μηδέν άρα το σώμα έχει φτάσει στην κάτω α κραία θέση του, έχει λοιπόν μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω, α= - g.

3) Η χρονική στιγμή t3 αντιστοιχεί σε χρόνο μισής περιόδου. Στη θέση ισορροπίας του σώματος ισχύει ΣF=0

mg=KA οπότε m/k=A/g από όπου:

4) Για t=0 το σώμα βρίσκεται στη θέση χ=-Α άρα από την εξίσωση:

χ=Αημ(ωt+φ) παίρνουμε:

-Α = Α ημφ οπότε φ=3π/2

5) Η μέγιστη δύναμη του ελατηρίου είναι στην κάτω ακραία θέση και έχει τιμή:

mg+ F= - Kx ή F= -KA-mg = -2mg ( το - σημαίνει φορά προς τα πάνω).