ΦΓ7


Εφαρμόζοντας τον νόμο του Snell για τη θέση Β έχουμε n1ημφ=n2 ημθ (1) όπου n1 =1 ο δείκτης διάθλασης του αέρα και n2 του νερού της σταγόνας. Αλλά το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές και έτσι η γωνία πρόσπτωσης στο σημείο Α, η γωνία ΟΑΒ, είναι ίση με θ. Έτσι εφαρμόζοντας για τη θέση Α το νόμο του Snell έχουμε n2 ημθ = n1 ημω όπου ω η γωνία διάθλασης, η οποία με βάση της σχέση (1) δίνει ω=φ. Η ακτίνα λοιπόν θα διαθλαστεί στο σημείο Α και θα εξέλθει από τη σταγόνα.
Και τότε πώς δημιουργείται το Ουράνιο τόξο;
Στο σημείο Α έχουμε ΜΕΡΙΚΗ και όχι ολική ανάκλαση.