ΦΓ3

Στο πρώτο σχήμα βλέπουμε ότι το κύμα έχει διαδοθεί κατά ένα μήκος κύματος, ενώ το σημείο στο οποίο έχει φτάσει το κύμα αρχίζει να κινείται προς τα κάτω, συνεπώς και η πηγή για t=0 είχε αρχίσει να ταλαντώνεται με αρχική φάση φ=π.

Με βάση τα δύο άλλα στιγμιότυπα τα κύματα έχουν διαδοθεί κατά 5λ/4 και 2λ, οπότε οι πηγές ταλαντώνονται για χρονικό διάστημα 5Τ/4 και 2Τ, χωρίς να έχουν αρχική φάση. Με βάση τα παραπάνω οι απαντήσεις είναι:

α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ