ΦΓ6

α) Από το νόμο του Snell για τη διάθλαση στην πλευρά ΑΒ έχουμε:
nαερημ0° = nημθb άρα θb=0° δηλαδή η ακτίνα δεν σπάει (δεν ΔΙΑΘΛΑΤΑΙ).
β) Η γωνία της κορυφής Α είναι 90°, οπότε η ακτίνα σχηματίζει με την πλευρά ΑΓ γωνία 30° και η γωνία πρόσπτωσης είναι θα=60°.
γ) Για την κρίσιμη γωνία έχουμε ημθcrit=nαερ/n=1/1,7 ≈ 0,59, ενώ ημθα ≈ 0,86 δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη της κρίσιμης γωνίας και η ακτίνα θα υποστεί ολική εσωτερική ανάκλαση υπό γωνία ξανά 60° και θα φύγει σε διεύθυνση κάθετη στη βάση ΒΓ όπου και θα εξέλθει χωρίς να αλλάξει διεύθυνση.
Κατά συνέπεια οι απαντήσεις είναι όλες σωστές.

Στο πρώτο σχήμα παρουσιάζεται η πορεία της ακτίνας.

Όταν βυθίσουμε το πρίσμα στο υγρό, τότε για να βρούμε τι θα συμβεί με την ακτίνα όταν φτάσει στην πλευρά ΑΓ, εφαρμόζουμε τον νόμο του Sneel και παίρνουμε nημθα=n1ημθb από όπου ημθb ≈0,92, οπότε η ακτίνα διαθλάται και στο δεύτερο σχήμα παρουσιάζεται η πορεία της.