ΧΓ1

α) Α) Υδροξείδια μετάλλων. π.χ. ΝαΟΗ, ΚΟΗ ...
Β) Η αμμωνία ΝΗ3, αλλά και ενώσεις που θεωρούνται ότι προέρχονται από αυτήν με αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων ατόμων υδρογόνου, όπως π.χ. οι αμίνες RNH2.
Γ) Αρνητικά φορτισμένα ιόντα, που είναι συζυγής βάσεις γνωστών οξέων, π.χ. Cl- , Br- , CN-

H3O+ + OH- 2H2O

HCl + NH3 NH4Cl

NH4+ + OH- NH3 + H2O

CN-+ HBr HCN + Br-

ΗS- + ΟΗ- S= + H2O

ΗS- + ΗCl H2S + Cl-