Θερμοδυναμική- Θερμικές μηχανές

α) Οι μεταβολές παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.


β) Σε κάθε κυκλική μεταβολή το ολικό έργο είναι ίσο αριθμητικά με το εμβαδό που περικλείεται από η γραφική παράσταση σε άξονες p-V. Με βάση το διάγραμμα το έργο είναι μεγαλύτερο στον δεύτερο κύκλο.

γ) Η απόδοση μιας θερμικής μηχανής δίνεται από την εξίσωση e=Wολ/Qh. Και στις δύο μεταβολές το Qh=QΑΒ+QΒΓ, οπότε την μεγαλύτερη απόδοση έχει η κυκλική μεταβολή με το μεγαλύτερο έργο, δηλαδή η δεύτερη.

δ) Την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση θα είχε μια μηχανή Carnot που θα λειτουργούσε με θερμοκρασία υψηλής θερμοκρασίας ΤhΓ=4Τ1 και δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας Τc1. Η απόδοση αυτή είναι ec=1-Τ1/4Τ1= 0,75. Η μηχανή που αναφέρεται στο ερώτημα δεν διαγράφει κύκλο Carnot άρα η απόδοσή της είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από 0,75.Μπορείτε να δείτε και την ερώτηση των Πανελληνίων.