Έργο δύναμης και έργο ροπής.

α) Το έργο της δύναμης είναι:

WF =F·x·συν0°=10·16J=160J.

β) Το έργο μιας ροπής υπολογίζεται από τη σχέση:

Wτ = τ·θ=F·R·θ=10·0,4·80J=320J.

γ) Το συνολικό έργο της F θα είναι:

W = WF +Wτ =160J + 320J = 480J.

δ) Το συνολικό έργο της δύναμης F είναι ίσο με:

Wολ= F· xΑ·συν0°

Όπου xΑ η μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της δύναμης, του σημείου Α.

Οπότε xΑ=W/F= 480/10m=48m.

ε) Το έργο της δύναμης (σαν δύναμης) εκφράζει την μεταβολή της μεταφορικής κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου, δηλαδή Κμετ = 160J, ενώ το έργο της ροπής εκφράζει την μεταβολή της Περιστροφικής κινητικής ενέργειας, δηλαδή Κπερ=480J.

Για περισσότερο αναλυτική μελέτη του έργου δύναμης, καθώς και του έργου ροπής σε συνδυασμό με την κινητική ενέργεια του στερεού, δείτε το αρχείο:

To ΘΜΚΕ και η σύνθετη κίνηση.