Δράση - αντίδραση.

Στο παρακάτω σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα. Υπενθυμίζεται ότι οι δυνάμεις F12 και F21 αποτελούν ζεύγος δράσης – αντίδρασης.Β) Εφαρμόζοντας τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα για κάθε σώμα μεμονωμένα παίρνουμε:

Α σώμα: ΣFy=0

F-F12=m1α (1)

Β σώμα: ΣFy=0

F21=m2α (2)

Τα δύο σώματα κινούνται μαζί άρα έχουν την ίδια επιτάχυνση.

Με πρόσθεση των σχέσεων (1) και (2) παίρνουμε:

F=(m1+m2

α=2m/s2.

Και με αντικατάσταση στην (2):

F21=m2α= 2Ν και λόγω του 3ου Νόμου του Νεύτωνα, F12= 2Ν.