Εξουδετέρωση και Δείκτες

α) Για τον ιοντισμό του ασθενούς οξέος ΗΑ έχουμε:

Μ

ΗΑ

2Ο

Α-

3Ο+

αρχικά

C

Αντ/παρ

xx

x

τελικά

C-xx

x

Κα=x2/(C-x)

Και επειδή Κα/C<0,01

Κα=x2/C

x=10-3 και pΗ=3

Για το δείκτη δίνεται ότι το pΚa=5,5 άρα το χρώμα του διαλύματος ανάλογα με το pΗ του διαλύματος, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Κατά συνέπεια πριν ρίξουμε το ΝαΟΗ το χρώμα του διαλύματος είναι κίτρινο.

β) Ο αριθμός των mοl του οξέος είναι n=C·V= 0,1 mol.

Έτσι μετά την προσθήκη του 0,05 mol NaOH θα έχουμε εξουδετέρωση της μισής ποσότητας του οξέος και στο διάλυμα θα περιέχονται 0,05 mol ΗΑ και 0,05 mol ΝαΑ, σύμφωνα με την χημική εξίσωση:

mol

ΗΑ

+NaOH

NaA

2Ο

αρχικά

0,1

0,05
Αντ/παρ

0,05

0,05


0,05

0,05

τελικά

0,05

0


0,05

0,05

Και οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις Cοξ= 0,5Μ και Cαλ=0,5Μ.

Το διάλυμα αυτό είναι ρυθμιστικό, οπότε από την εξίσωση Η-Η παίρνουμε:

pΗ=pΚa+log (Cβας/Cοξ) = 6 + 0 = 6

και το χρώμα του διαλύματος θα είναι πράσινο.

γ) Ομοίως κατά την προσθήκη 1/11 mol NaOH θα έχουμε:

mol

ΗΑ

+NaOH

NaA

2Ο

αρχικά

0,1

1/11
Αντ/παρ

1/11

1/11


1/11

1/11

τελικά

1/110

0


1/11

1/11

Και οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις Cοξ= 1/11 Μ και Cαλ=10/11 Μ.

Το διάλυμα αυτό είναι ρυθμιστικό, οπότε από την εξίσωση Η-Η παίρνουμε:

pΗ=pΚa+log (Cβας/Cοξ) = 6 + log10 = 6+1=7

και το χρώμα του διαλύματος θα είναι μπλε.