Τριβή ολίσθησης και στατική Τριβή

α) Στη θέση (1) το σώμα κινείται προς τα πάνω, οπότε ασκείται πάνω του Τριβή ολίσθησης, όπως στο σχήμα. Στη θέση (2) το σώμα σταματά, οπότε εξαιτίας της συνιστώσας του βάρους Βx = mgημθ τείνει να κινηθεί προς τα κάτω. Άρα πάνω στο σώμα ασκείται στατική τριβή με φορά, όπως στο σχήμα.

β) Αφού το σώμα στη θέση (2) ηρεμεί η τριβή είναι στατική. Οπότε:

Αφού ΣFx = 0 θα έχουμε Τ= Βx=mgημθ και

Τ ≤ Τορ

mgημθ ≤ μsmgσυνθ

μs ≥ ημθ/συνθ ή

μs ≥ εφθ