Κινείται ή ισορροπεί;

Στο σώμα τη στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητά του ασκούνται οι δυνάμεις:

Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής, η οριακή τριβή έχει μέτρο:

Τορ= μs·Ν = 0,8 mg συνθ =0,8mg·0,8=0,64mg, ενώ

Βx = mg ημθ=0,6mg.

Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής είναι μεγαλύτερη από την συνιστώσα Βx που τείνει να το κινήσει προς τα κάτω. Έτσι το σώμα δεν κινείται, παρά παραμένει στη θέση Α, ενώ η τριβή που ασκείται πάνω του είναι στατική με μέτρο Τs=0,6mg.