Φάση κύματος

Η φάση του Σ είναι φΣ=2,5·2π= 5π (rad)

Η διαφορά φάσης μεταξύ δύο σημείων δίνεται από τη σχέση Δφ=2πΔx/λ, * οπότε

Δφ=2π·0,5/2 =π/2

Και επειδή το σημείο Σ βρίσκεται αριστερά του Σ θα έχει μεγαλύτερη φάση από το Σ, οπότε η φάση του Μ είναι φΜ= φΣ+π/2= 5,5π.

* Η διαφορά φάσης μεταξύ δύο σημείων προκύπτει ως εξής:

Δφ=φ12=2π(t/Τ-x1/λ)-2π(t/Τ-x2/λ)

Δφ=2π(x2/λ-x1/λ)

Δφ=2π(x2-x1)/λ

Δφ=2πΔx/λ.