Στάσιμο κύμα 1

Το σημείο Κ απέχει από το δεσμό Δ απόσταση x= 1m= 1/2 λ/2, άρα το σημείο Κ είναι κοιλία, η οποία ταλαντώνεται με πλάτος 2Α = 0,2m, οπότε Α=0,1m.

Για τη στιγμή που παρουσιάζεται στο σχήμα, όπου τα σημεία βρίσκονται στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης τους, θεωρώντας ότι στη θέση του δεσμού x=0 για τη μορφή του μέσου, μπορούμε να γράψουμε για το πλάτος ταλάντωσης των διαφόρων σημείων του μέσου:
A= 0,2 ημ2πx/4
και για x=0,5m παίρνουμε
A= 0,2ημ π/4 ή