Τριβή σε τοίχο.

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα παρουσιάζονται στο σχήμα.

Το βάρος έχει μέτρο Β=mg = 20Ν.

Επειδή το σώμα ισορροπεί:

ΣFx=0

F-Ν= 0 άρα Ν=F=60Ν και

ΣFy = 0 άρα Τ=Β=20Ν

Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής είναι Τορs·Ν= 0,5·60Ν =30Ν, οπότε προφανώς το σώμα ισορροπεί και η τριβή είναι στατική.

Για να αρχίσει η ολίσθηση, θα πρέπει η τριβή να γίνει οριακά μικρότερη από το βάρος του σώματος. Δηλαδή Τ ≤ 20Ν

μΝ ≤ 20

μF ≤ 20

F ≤ 40Ν

Αλλά με βάση την γραφική παράσταση, αφού η δύναμη μεταβάλλεται γραμμικά και σε 6s ξεκινώντας από τα 60Ν μηδενίζεται, συμπεραίνουμε ότι σε κάθε δευτερόλεπτο, μειώνεται κατά 10Ν, έτσι θα φτάσει στην τιμή 40Ν για t1 =2s. Τη στιγμή αυτή θα αρχίσει και η ολίσθηση του σώματος.

Τη στιγμή t2= 3s η δύναμη έχει μέτρο F2=30Ν, οπότε και η κάθετη αντίδραση του τοίχου έχει επίσης μέτρο Ν=30Ν και για την τριβή:

Τ=μ·Ν= 0,5·30Ν=15Ν και από το 2ο νόμο του Νεύτωνα παίρνουμε:

ΣF=mα

Β-F =mα

α= (Β-F)/m=(20-15)/2m/s2=2,5m/s2.