Η κατεύθυνση της τριβής.

α) Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

β) Για να μπορεί το σώμα Σ να κινείται μαζί με την σανίδα, θα πρέπει η τριβή να είναι στατική.

Άρα Τ ≤ Τορ

mα ≤ μs·Ν

όμως ΣFy= 0 ή Ν=Β=mg, οπότε

mα ≤ μs· mg

μs ≥ α/g

μs ≥ 0,3

Κατά συνέπεια ο ελάχιστος συντελεστής στατικής οριακής τριβής είναι:

μs min= 0,3.

Προτροπή:

Για μια περισσότερο ολοκληρωμένη απάντηση, δείτε το αρχείο

Δυό μύθοι για την ΤΡΙΒΗ......