Χημική Κινητική

Η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με την κλίση στο διάγραμμα C-t, άρα είναι σταθερή και ίση με:

υ= ½ ΔC/Δt = ½ 0,2/100 mol/Ls = 0,001 mol/Ls από 0-100s και μηδενική για t>100s.

Το διάγραμμα της ταχύτητας είναι:Η ουσία Α είναι στερεό και η αντίδραση είναι μηδενικής τάξεως.

Για την αντίδραση που πραγματοποιείται έχουμε:

mol

A

2B

αρχικά

xΑντ/παρ.

x


2x

τελικά

0


2x

Αλλά 2x=CV=0,2∙10mol=2mol, οπότε x=1mol.