Στάσιμο κύμα 2

Από το σχήμα φαίνεται η θέση των σημείων Κ και Λ (λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών είναι ίση με λ/2=0,8m). Το σημείο Λ είναι μια κοιλία του στάσιμου, ενώ το Κ ταλαντώνεται με πλάτος Α΄ μικρότερο από 2Α.

i) Τα σημεία Κ και Λ ταλαντώνονται ταυτόχρονα άρα δεν έχουν διαφορά φάσης μεταξύ τους και έτσι φΛ=40π.

ii) Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου είναι υmαx=Α·ω, και κατά συνέπεια το σημείο Λ που ταλαντώνεται με μεγαλύτερο πλάτος θα έχει και μεγαλύτερη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης.