Τριβή ολίσθησης.

α) Αφού το σώμα αφέθηκε να κινηθεί και κατέρχεται στο κεκλιμένο επίπεδο, σημαίνει ότι κινείται με κάποια επιτάχυνση και Βx > Τ1, όπου Τ1 η τριβή στο πλάγιο επίπεδο.

β) Στο οριζόντιο επίπεδο η μόνη οριζόντια δύναμη είναι η τριβή που επιβραδύνει το σώμα.

γ) Με βάση τα προηγούμενα, για τις ταχύτητες ισχύουν και οι δύο σχέσεις:

i) υ1 < υ2

ii) υ3 < υ2.

δ) Ο νόμος της τριβής είναι Τ=μ·Ν, άρα

Στο πλάγιο επίπεδο: Τ1 = μ·Ν1= μ·mgσυνθ

Ενώ στο οριζόντιο: Τ2 = μ·Ν2 = μ· mg

Συνεπώς μεγαλύτερη τριβή ασκείται στο οριζόντιο επίπεδο.