Δυνάμεις και Κίνηση.

Αναλύουμε τις δυνάμεις σε δύο κάθετους άξονες x και y , όπως στο σχήμα. Αναλύουμε τις δυνάμεις στους άξονες και παίρνουμε:

F1x=F1·συνθ και F1y=F1ημθ

Αλλά από το πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΑΒΔ έχουμε:

(ΒΔ)2=(ΑΒ)2+ (ΑΔ)2

(ΒΔ)2= 802m2+602m2 =10.000m2

άρα ΒΔ=100m, οπότε

επειδή η γωνία θ είναι ίση με τη γωνία ΒΔΓ (ως εντός εναλλάξ), παίρνουμε:

F1x= 10·8/10Ν=8Ν και F1y=10·6/10Ν=6Ν

Όμοια F2x=20·8/10=16Ν και F2y=20·6/10Ν=12Ν

ΣFx= F1x+F2x-F3=8Ν+16Ν-24Ν=0

Και ΣFy=F2y-F1y= 12N-6N=6N με φορά προς τα κάτω.

Από τον 2ο Ν.Ν παίρνουμε:

ΣFy=m·α

α=ΣFy/m=6/0,4 m/s2=15 m/s2.

Έτσι το σώμα θα κινηθεί παράλληλα προς την πλευρά ΒΓ και προς την πλευρά ΓΑ εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση για την οποία θα έχουμε:

υ=α·t (1) και y= ½ αt2 (2)

Από την (2) λύνοντας ως προς t παίρνουμε:

t2 =2y/a=2·30/15s2 ή t=2s.

Οπότε και υ=15·2m/s=30m/s.