Πυκνωτής και διηλεκτρικό.

Το φορτίο θα παραμείνει σταθερό αφού δεν υπάρχει κύκλωμα μέσω του οποίου να μετακινηθεί το φορτίο. Αντίθετα η χωρητικότητα θα αυξηθεί αφού C= εε0S/l, ενώ C00S/l, συνεπώς C=5C0.
Αλλά C=Q/V και αφού η χωρητικότητα αυξάνεται 5 φορές η τάση μεταξύ των οπλισμών θα γίνει ίση με V=V
0/5 όπου V0 η αρχική τάση. Όμως Ε=V/l  επομένως Ε=Ε0/5 αφού V=V0/5.
Έτσι οι απαντήσεις είναι:

  1. το φορτίο του θα γίνει 5Q  Λ
  2. η χωρητικότητά του θα γίνει C0/5  Λ
  3. η χωρητικότητά του θα γίνει 5C0  Σ
  4. Η τάση μεταξύ των οπλισμών του θα παραμείνει σταθερή.  Λ
  5. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του θα γίνει Ε= Ε0/5, όπου Ε0 η αρχική ένταση.  Σ