Ισόχωρη και αδιαβατική μεταβολή αερίου.

i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

a) Κατά την μεταβολή ΑΒ το αέριο παράγει έργο. (Λ)

b) Κατά την μεταβολή ΑΒ αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου κατά 200J. (Σ)

c) Κατά την μεταβολή ΒΓ το αέριο αποβάλλει ενέργεια μέσω έργου. (Σ)

d) Κατά την μεταβολή ΒΓ μειώνεται η εσωτερική ενέργεια κατά 200J. (Σ)

e) Το αέριο έχει την ίδια εσωτερική ενέργεια στις θέσεις Α και Γ. (Σ)

ii) Ποιοι νόμοι περιγράφουν τις παραπάνω μεταβολές;

ΑΒ: Ισόχωρη θέρμανση. Νόμος του Charles:

ΒΓ: Αδιαβατική εκτόνωση. Νόμος Poisson: