Φορτίο πυκνωτή και δυναμικά.

  1. Το δυναμικό της Γης είναι μηδέν. Άρα το δυναμικό του αρνητικού πόλου της πηγής είναι μηδέν, οπότε το δυναμικό του θετικού πόλου είναι V=10V.
    Ο οπλισμός Α συνδέεται με τον θετικό πόλο της πηγής οπότε VΑ=10V, αλλά το κύκλωμα είναι ανοικτό με αποτέλεσμα ο πυκνωτής να συνεχίζει να είναι αφόρτιστος και κατά συνέπεια η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του είναι μηδέν. Έτσι VΑ=VΒ=10V.
  2. Κλείνοντας και τον διακόπτη δ2 κλείνουμε το κύκλωμα και ο πυκνωτής φορτίζεται. Μεταφέρονται ηλεκτρόνια από τον οπλισμό Α στον Β, μέσω της πηγής, μέχρι ο Α να αποκτήσει το δυναμικό του θετικού πόλου της πηγής VΑ=10V και ο Β το δυναμικό του αρνητικού πόλου VΒ=0. Συνεπώς VΑΒ=10V οπότε Q=CV=20μC.