Ερώτηση συμπλήρωσης κενών.


Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο.
Σε δύο σημεία Α και Β μιας ευθύγραμμης δυναμικής γραμμής τα δυναμικά είναι αντίστοιχα VΑ= -20V και VΒ= -5V και η κατεύθυνση της έντασης είναι από το .Β. προς το σημείο.Α.. Αν ένα θετικό σημειακό φορτίο q=20μC αφεθεί στο σημείο Ο όπου VΟ=- 10V θα του ασκηθεί δύναμη η οποία θα έχει την κατεύθυνση προς το σημείο Α. Κατά τη μετακίνηση του φορτίου από το Ο στο (Α ή Β) …Α…… το έργο της δύναμης του πεδίου είναιW=q(VΟ-VΑ) = 20·10-6(-10+20) J= 2·10-4J και είναι ίσο με την Κινητική ενέργεια που απέκτησε το φορτίο.