Διάγραμμα φάσης.

  1. Τη στιγμή t1 η πηγή έχει εκτελέσει 2 ταλαντώσεις. Λ
  2. Το σημείο Σ στη θέση x1= 0,6m τη στιγμή t1 βρίσκεται στη θέση ισορροπίας. Σ.
  3. Η ταχύτητα του κύματος είναι ίση με υ=0,4m/s. Σ.
  4. Η πηγή τη στιγμή t1 περνά από τη θέση ισορροπίας και κινείται προς την θετική κατεύθυνση. Σ
  5. Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης κάθε σημείου του μέσου είναι ίση με 0,614m/s. Σ.

Δείτε την δικαιολόγηση από ΕΔΩ.