Ελατήριο και ισορροπία.

  1. Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί.   Σ.
  2. Το ελατήριο έχει συμπιεστεί.          Λ.
  3. Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος.    Σ.
  4. Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι’ αυτό παραμορφώνεται.   Λ.
  5. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι μηδενική.    Σ.
  6. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ελατήριο είναι μηδενική.   Σ.