Φορά και τιμή της έντασης του ρεύματος.


Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήματος στενεύει στην περιοχή Β, ενώ στις περιοχές Α και Γ έχει την ίδια διατομή. Η ρευματική ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων του έχει φορά από το Α προς το Γ.

i)       Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι

                        α.         από το Α προς το Γ.    β. από το Γ προς το Α. Σ.

ii)     Για την ένταση του ρεύματος ισχύει

  α.         ΙΑ = ΙΒ = ΙΓ.  Σ       β.      ΙΑ > ΙΒ > ΙΓ                  

γ.           ΙΑ < ΙΒ < Ι Γ                   δ.         ΙΑ = ΙΓ < ΙΒ