Ερώτηση στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.


Η κλίση στο διάγραμμα x-t μας δίνει την στιγμιαία ταχύτητα. Οπότε για t=1s είναι θετική, άρα το σώμα κινείται προς τα δεξιά, ενώ τη στιγμή t=2s το σώμα σταματά στιγμιαία (υ=0) πριν κινηθεί προς τ’ αριστερά. Η μετατόπιση είναι Δx= xτ-xα. Έτσι οι απαντήσεις είναι:
  1. Την χρονική στιγμή t=1s το κινητό κινείται προς τα δεξιά. Σ
  2. Την χρονική στιγμή t=2s το κινητό έχει μηδενική ταχύτητα. Σ
  3. Η μετατόπισή του τη στιγμή t=4s είναι μηδέν. Σ
  4. Η μετατόπισή του από t=2s έως t=4s είναι -10m. Σ