Μεταβολές αερίων και 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος.

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω τετράγωνα, θέτοντας το πρόσημο (+) ή το (-) ή το μηδέν (0) ανάλογα με το τι συμβαίνει στις παρακάτω μεταβολές.

Μεταβολή

ΔV

ΔΡ

ΔΤ

W

ΔU

Q

Ισόθερμη εκτόνωση

+

-

0

+

0

+

Ισόχωρη ψύξη

0

-

-

0

-

-

Ισοβαρής θέρμανση

+

0

+

+

+

+

Αδιαβατική συμπίεση

-

+

+

-

+

0

Αδιαβατική εκτόνωση

+

-

-

+

-

0

.