1ος Θερμοδυναμικός Νόμος και ενεργός ταχύτητα.


Το έργο είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν του γκριζαρισμένου τραπεζίου, δηλαδή:
W=(Β+β)·υ/2= (1+3)·105·4·10-3/2J= 800J.
Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι:
ΔU=UΒ-UΑ= 3/2 nRΤΒ- 3/2 RΤΑ= 3/2 (pΒVΒ-pΑVΑ) = 3/2 (1800-200)J= 2400 J.
Από τον 1ο Θερμοδυναμικό νόμο παίρνουμε:
Q=ΔU+W = 800J+2400J=3200J.
2) Από την καταστατική εξίσωση έχουμε:
pΑVΑ = nRΤΑ και pΒVΒ= nRΤΒ και με διαίρεση κατά μέλη παίρνουμε:
ΤΒΑ= (pΒVΒ/ pΑVΑ)= 1800/200= 9 → ΤΒ= 9 ΤΑ.
Αλλά UΒ= 3/2 nRΤΒ = 3/2 nR9ΤΑ= 9UΑ, οπότε:
ΔU= 2400J
9UΑ-UΑ= 2400J → 8UΑ= 2400 → UΑ= 300J.