Σταθερές επιταχύνσεις κινητών.

  1. Θέτουμε x=0 την αρχική θέση και t0=0 τη χρονική στιγμή που ξεκινούν τα δύο οχήματα. Για όσο χρόνο επιταχύνεται το Ι.Χ. ισχύει:
υ1= α1t1(1)και x1= ½ α1t12(2).
Από την (1)t1= υ11 = (108·1000/3600)/2 s = 30/2 s = 15s
Οπότε το Ι.Χ. βρίσκεται στη θέση x1= ½ ·2·152m = 225 m.
Μετά συνεχίζει για χρονικό διάστημα 5s και μετατοπίζεται κατά:
Δx11·Δt1= 30·5m=150m.
Οπότε το (Α) όχημα έχει φτάσει στη θέση x2=x1+Δx1=375m.
Έτσι τη χρονική στιγμή t2=t1+Δt = 15s+5s = 20s τα δύο οχήματα είναι δίπλα-δίπλα.
2) Μέχρι τη στιγμή t2 το Β όχημα έχει διανύσει απόσταση x2= 375m, οπότε:
x2= ½ α2t22 α2= 2x2/t22 = 2·375/400 m/s2= 1,875m/s2.
3) υ2= α2·t2= 1,875·20 m/s= 37,5m/s.