Γραφικές παραστάσεις μετατόπισης και διαστήματος.1) Η κλίση της ευθείας είναι σταθερή, συνεπώς σε όλο το χρονικό διάστημα το κινητό έχει σταθερή επιτάχυνση:

α= Δυ/Δt = (0-30)/(6-0) m/s = - 5m/s2 .
2) υ= υ0+αt = 30m/s + (-5)m/s2·10s= - 20 m/s.
3) Το εμβαδόν του σχηματιζόμενου χωρίου είναι αριθμητικά ίσο με την μετατόπιση, οπότε μέχρι τη στιγμή t2=6s το κινητό έχει μετατοπισθεί κατά:
Δx1= ½ ·6·30 m = 90 m.
Ενώ από 6s-10s:
Δx2= - ½ 4·20 m = - 40m
( αφού το εμβαδόν είναι κάτω από τον άξονα, η αντίστοιχη μετατόπιση είναι αρνητική).
Οπότε η συνολική μετατόπιση είναι Δx= Δx1+Δx2= 90m-40m = 50m.
Λαμβάνοντας εξάλλου την την εξίσωση της μετατόπισης έχουμε:
Δx= υ0t + ½ α·t2
Όπου η επιτάχυνση α είναι αρνητική. Συνεπώς η γραφική παράσταση είναι παραβολή με τα κοίλα προς τα κάτω και το διάγραμμα είναι το παρακάτω:

Το αντίστοιχο διάγραμμα του διαστήματος είναι εξάλλου το παρακάτω.


Σχόλιο για συναδέλφους: Ποιο από τα δύο διαγράμματα θα πρέπει να ζητάμε από τους μαθητές μας; Κοιτάζοντας τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, μιλάει συνεχώς για διάγραμμα διαστήματος - χρόνου. Μήπως πρέπει να αντικαταστήσουμε τη λέξη «διάστημα» με την λέξη « μετατόπιση»;