Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου και φορτίο πηγή.Το φορτίο βρίσκεται στην κορυφή Α και είναι θετικό.
Στο σχήμα βλέπετε την ένταση του πεδίου στο Ο.
Η ένταση στην κορυφή Β έχει μέτρο ΕΒ= kq/α2.
Ενώ στο κέντρο Ο: ΕΟ= kq/x2
Με διαίρεση κατά μέλη παίρνουμε:
ΕΒο= (kq/α2)/(kq/x2) = x22 (1)
Όπου x η απόσταση ΑΟ. Αλλά το τρίγωνο ΑΟΒ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, αφού η διαγώνιος του τετραγώνου διχοτομεί τις γωνίες των κορυφών. Έτσι από το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε:
x2+ x2 = α2 → 2x22 (2).
Με αντικατάσταση στην (1) παίρνουμε:
ΕΒο= x22 = x2/2x2 = ½
Εο=2ΕΒ= 200Ν/m.