Έργο και θερμότητα σε ευθύγραμμη μεταβολή.


1) Λάθος. Η εσωτερική ενέργεια εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία και η μεταβολή της εξαρτάται μόνο από τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Έτσι ΔUευθ=ΔUισ=0.

2) Σωστό. Το έργο κατά τη διάρκεια της ευθύγραμμης είναι μεγαλύτερο από το έργο της ισόθερμης, αφού το εμβαδόν του σχηματιζόμενου χωρίου είναι μεγαλύτερο.

Αλλά Qευθ=ΔU+Wευθ, ενώ Qισοθ= ΔU+Wισοθ άρα Qευθ>Qισοθ.