Διαφορά φάσης και πλάτος.

α) x= x1+x2= 2ημ100πt + 2ημ104πt

x= 4 συν2πt·ημ102πt.

β) Για τη χρονική στιγμή t1= 0,5s:

1) φ1= 100πt = 100π·0,5rad = 50π rad

φ2= 104πt = 104π·0,5 rad = 52π rad

Οπότε Δφ = 2π rad

Το πλάτος της ταλάντωσης είναι:

Α= |4·συν2πt| = |4·συνπ| = 4m.

2) Για την στιγμή t2= 1,25s έχουμε:

φ1= 100πt = 100π·1,25rad = 125π rad

φ2= 104πt = 104π·1,25 rad = 130π rad.

Δφ= φ21= 5π.

Για το πλάτος:

Α= |4·συν2πt| = |4·συν2π·1,25| = |4·συν2,5π| = 0

Υπάρχει σχόλιο;;