Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου.


  1. Το φορτίο q3 έλκεται από το q1, οπότε για να ισορροπεί πρέπει να έλκεται και από το q2 με μια δύναμη ίσου μέτρου, συνεπώς και το q2 είναι θετικό με τιμή q2=+2μC.
  2. Το δυναμικό στο σημείο Μ είναι:
VΜ= kq1/r1 + kq2/r2.
Αλλά q1=q2 και r1=r2=α/2, οπότε:
VΜ= 2kq1/(α/2) = 2·9·109·2·10-6/10-2 V= 36·105V.
Άρα UΜ=q3·VΜ= (-10-6)·36·105J = -3,6J.
3) Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. από το Μ στην κορυφή Α:
ΚΑΜ = WFηλ+ WFεξ (1)
Αλλά ΚΑΜ=0 ενώ WFηλ= q3·(VΜ-VΑ) (2)
Αλλά VΑ = kq1/α + kq2/α = 2·kq1/α = 2·9·109·2·10-6/2·10-2 V= 18·105V και από την σχέση (2) παίρνουμε:
WFηλ= q3·(VΜ-VΑ) = -1·10-6·(36·105-18·105)= - 1,8J
Και η (1) δίνει:
0-0=1,8J+ WFεξ → WFεξ= + 1,8J.