Ένταση ηλεκτρικού πεδίου και δυναμικές γραμμές.Η ένταση στο Μ είναι διπλάσια της Ε1 και όχι μηδέν.

Στο σημείο Γ υπάρχει ΕΝΑ πεδίο, μια συνισταμένη ένταση και περνά μια δυναμική γραμμή.
Η ολική έντασαη στο Γ προκύπτει με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου και δεν είναι ίση με (5+4) Ν/C.

ΕΒ=k|q1|/r2q1=E·r2/k ή
q1= 107·32·10-4/9·109 = 10-6C = 1μC.
F2Β·|q2| = 107·10-6Ν = 10Ν.