Διάγραμμα θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.


1. Από 0-5s: Δx= -5m-20m= -25m
Από 0-10s: Δx= 20m-20m =0
2. Η εξίσωση κίνησης του κινητού είναι:
Δx= υ0·t + ½ αt2 (1)
Με αντικατάσταση t=5s και Δx=-25m στην (1) παίρνουμε:
-25= 5υ0 + ½ α·52 ή
0+ 12,5 α= -25 (2)
Θέτοντας t=10 και Δx=0 στην (1) έχουμε:
0= 10·υ0 + ½ α·102 ή
10υ0 + 50α = 0 (3)
Πολλαπλασιάζουμε την (2) επί -2 και παίρνουμε:
-10υ0 - 25α= 50 (4)
Προσθέτουμε τις (3) και (4) κατά μέλη και έχουμε:
25 α = 50 → α= 2m/s2.
Με αντικατάσταση στην (3) έχουμε:
10υ0 + 50·2 = 0 → υ0= - 10m/s
Τα διαγράμματα είναι τα παρακάτω.


Μπορείτε να κατεβάσετε την απάντηση σε pdf.