Κίνηση δύο κινητών. Μελέτη διαγραμμάτων.

[image001.png]
1) Από 0-4s: α1=Δυ/Δt = 8/4m/s2= 2m/s2, ενώ από 4s-6s: α2=Δυ/Δt = (10-8)/(6-4) m/s2= 1m/s2.

2) Από 0-4s η ταχύτητα του Α κινητού δίνεται από την εξίσωση:

υ1= α1·t1 = 2·3,4 m/s = 6,8 m/s.

Για το χρονικό διάστημα μετά από τα 4s έχουμε:

υ2= υ02·(t-t0) όπου υ04=8m/s και t0=4s. Έτσι:

υ2=8m/s + 1·(5,2-4)m/s= 9,2m/s.

3) Έχουμε υ3= υ02·(t3 -t0) → 8,3 = 8 +1·(t3-4) → t3=4,3s.

4) Η μετατόπισή του από 4s-6s είναι αριθμητικά ίση με το εμβαδόν του σχηματιζόμενου τραπεζίου: Δx= (Β+β)·υ/2 = (10+8)·2/2= 18m.

5) Για t=6s: Οι ταχύτητες είναι ίσες υΑΒ=10m/s, Το Β έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση (η ευθεία έχει μεγαλύτερη κλίση, ενώ το Α έχει μετατοπισθεί περισσότερο αφού το σχηματιζόμενο χωρίο έχει μεγαλύτερο εμβαδόν.