Ηλεκτρική Ταλάντωση. Ρυθμοί μεταβολής.


Αφού το αμπερόμετρο διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης, δεν έχουμε φαινόμενο αυτεπαγωγής στο πηνίο, οπότε Εαυτ=VL=VC=0, οπότε Q=CV=0 και από το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα παίρνουμε Ε=ΙR=5·2V= 10V.

Α) Η ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι Ε=ULmax= ½ LΙ2= ½ ·10·10-3·52J=125mJ.

Β) dq/dt=i=5Α/s, ενώ Εαυτ= - Ldi/dt → di/dt= - Εαυτ/L = 0 αφού τη στιγμή αυτή

Εαυτ=VL=VC=0.

Γ) Η ενέργεια ταλάντωσης παραμένει σταθερή, οπότε:

UL+UCτ

½ Li2 + ½ q2/C = ½ LΙ2 ή

UC= ½ L(Ι2-i2) = ½ 10-2·(25-9)= 0,08J.

Τη στιγμή αυτή αφού UC= ½ CV2

Αλλά τη στιγμή αυτή (για πρώτη φορά) ο πυκνωτής φορτίζεται (η πολικότητά του φαίνεται στο σχήμα), οπότε VΑΒ=400V και η ισχύς που απορροφά ο πυκνωτής είναι:

Ρ=V·i=400V·3 Α=1200W.

Σχόλιο: Αν θυμηθούμε λίγο τις αντιστοιχίες μεταξύ μηχανικής και ηλεκτρικής ταλάντωσης (x→q, υ→dq/dt=i, α→ di/dt). Συνεπώς για t=0 που η ένταση του ρεύματος είναι μέγιστη, ο ρυθμός μεταβολής της έντασης είναι μηδέν. Όπως ακριβώς στη θέση ισορροπίας η επιτάχυνση είναι μηδέν.