Σύνθεση Ταλαντώσεων. Προσοχή στην φάση.

Οι εξισώσεις γράφονται:
y1=0,2·συν10t = 0,2·ημ(10t+ π/2)
y2= 0,2·3 ½ ημ10t (S.Ι.)
Οπότε:

Ενώ

Συνεπώς θ=π/6.
Προσέξτε ποιο πλάτος θα βάλουμε στον αριθμητή και ποιο στον παρονομαστή….
Δείτε και τα περιστρεφόμενα διανύσματα τη χρονική στιγμή t=0

Έτσι η εξίσωση της κίνησης είναι:
y= 0,4·ημ(10t+ π/6) (S.Ι.)
Η ταχύτητα του σώματoς είναι:
υ=Αωσυν(ωt+θ) = 4 συν(10π/12+π/6)=4 συνπ= - 4m/s