Διάγραμμα ταχύτητας για δύο κινητά.


1) Για το Α κινητό:α1=Δυ/Δt = (4-2)/(4-0) m/s2= 0,5m/s2.

Για το Β κινητό: α2=Δυ/Δt = (7-8)/(4-0) m/s2= - 0,25m/s2.
2) Για t1= 3s έχουμε:
υ1= υ0+α1t1= (2+0,5·3) m/s = 3,5 m/s και
υ2= υ0 + α2t1= 8 + (-0,25·3) = 7,25m/s.
3) Τη στιγμή που τα κινητά έχουν ίσες ταχύτητες υ12
υ011t = υ02+ α2t →
2+0,5t = 8+(-0,25t) ή
2+0,5t = 8-0,25t ή
0,75t = 6 ή
t=8s.
Ενώ υ= υ011t= 2+0,5·8= 6m/s.
4) Για t=8s τα δύο κινητά έχουμε μετατοπισθεί κατά:
Δx1= (2+6)·8/2m=32m, ενώ
Δx2= (8+6)·8/2= 56m.
Προφανώς προηγείται το Β κινητό κατά 56m-32m= 24m.
5) Το Β κινητό αλλάζει φορά κίνησης τη στγμή που υΒ=0
υ02+ α2t=0 ή
8-0,25t=0 ή
t2 = 32s.