Ενθαλπία εξουδετέρωσης.

Για το ΗCl : n=CV=0,1.2mol= 0,2 mol

Για το Ca(OH)2 : n=CV=0,2.1= 0,2mol.

Συνεπώς αντιδρούν 0,2mol Η+ με 0,2mol ΟΗ-, οπότε ελευθερώνεται θερμότητα Q=0,2.57,1kj=11,42kj.

Η εξίσωση είναι:

Cl(αq) + Ca(OH)2(αq)CaCl2(αq) + 2 H2O­(l) ΔH = - 114,2kj

Αφού η ΝΗ3 είναι ασθενής βάση κατά την εξουδετέρωσή της από διάλυμα θα παραχθεί λιγότερη θερμότητα, αφού ένα μέρος της ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί για να σπάσουν οι δεσμοί και να παραχθούν ιόντα.